Oferta

Usługa Nadzoru Inwestorskiego

Inżynier Kontraktu
Project Manager
Koordynator

Kierownik Budowy

 • reprezentowanie inwestora na budowie
 • kontrola zgodności realizacji budowy z projektem oraz z decyzją o pozwoleniu na budowę
 • kontrola zgodności realizacji budowy z projektem oraz z decyzją o pozwoleniu na budowę
 • kontrola zgodności realizacji budowy z projektem oraz z decyzją o pozwoleniu na budowę
 • sprawdzenie zgodności z określonymi przepisami, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej
 • odbiór techniczny robót budowlanych
 • kontrola rozliczeń i potwierdzanie faktycznie wykonanych robót
 • Dodatkowo w imieniu inwestora istnieje możliwość reprezentowania inwestora w całym procesie inwestycyjnym w tym także przez organami administracji publicznej
 • przygotowanie , prowadzenie i rozliczenie kontraktu budowlanego
 • administrowaniem kontraktem w zakresie jego zmian
 • weryfikacja i opis ryzyk związanych ze zmianami w kontrakcie w odniesieniu do przyjętego budżetu
 • harmonogramu i jakości produktu
 • nadzór i prowadzenie budowy w myśl ustawy Prawo Budowalne w zakresie obiektów kubaturowych